English (United Kingdom)Polish (Poland)

Zapytanie ofertowe numer 1.

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej
Ewa Ptak ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów
tel. 15 864-24-87, 864-47-15 fax. 15 864-32-22, 864-24-87
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy budynku produkcyjno handlowego
zlokalizowanego w Staszowie przy ulicy Towarowej 40 poprzez dobudowanie piętra na
istniejącym parterowym budynku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do zapytania
ofertowego.
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamówienie powyżej 14 tysięcy euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą
konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zapytanie zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.subor.pl
z zakładce Zapytania Ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja rzeczowa inwestycji w okresie:
rozpoczęcie - 15.04.2010r
zakończenie - 30.09.2010r.

  
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
2. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKłADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 01 marca 2010r. do godziny 1000 w siedzibie
firmy P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak ul. Towarowa 40,
28-200 Staszów, będą drogą pocztową na powyższy adres.
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Komisyjna ocena ofert rozpocznie się w dniu 01 marca 2010r. o godz. 1200 w siedzibie
firmy P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak ul. Towarowa 40,
28-200 Staszów

 
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z oferta wykonawcy.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z analizy dokumentacji oraz wszelkie elementy
nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia.
Zgodnie z konstrukcją ceny ryczałtowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie
o podwyższenie wynagrodzenia, chociażby nastąpiło zwiększenie rozmiaru lub kosztów
prac.
3. Cena podana w ofercie powinna wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę metodą
uproszczoną kosztorysu ofertowego, który powinien również zawierać informacje
o wynagrodzeniu: brutto, netto i podatku VAT. Kosztorys ofertowy stanowi materiał
pomocniczy przy określeniu ceny oferty.
 
X. INFORMACJE DOTYCZ¡CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie
podmioty, które złożyły oferty w ustalonym terminie.
2. Jeżeli firma , której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 
XI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy
o kontakt: tel. 015 864-47-15, fax 015 864-32-22 ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
Osoba do kontaktu Leszek Nowiński
 
XII. ZAŁĄCZNIKI
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Projekt oferty
3. Projekt umowy – do wglądu w siedzibie Zamawiającego
 
Dokumenty:

Ważna informacja

Uwaga !!! W dniu 2 lipca firma PPHU SUBOR nieczynna!!!

Informujemy, iż związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 2 lipca 2014 r w miejscowości Staszów, ul. Towarowa, firma PPHU SUBOR będzie nieczynna w tym dniu.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych:
Dział ubrań roboczych, Sklep BHP: Grażyna Borycka tel.: 795438539, Krzysztof Śledź tel.:604916132.
Dział odzieży strażackiej: Dominik Bąk tel.: 600038281,Przemysław Różalski tel.:694470757,
Marcin Jankowski tel.: 602270874,Tomasz Różalski tel:604564684