English (United Kingdom)Polish (Poland)

Zapytanie ofertowe nr. 4.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju

Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Działanie 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Osi 1 „Rozwój Przedsiębiorczości”

Umowa z Województwem Świętokrzyskim Nr UDA-RPSW.01.01.00-26-125/09-001

z dnia 25 listopada 2009r.

Zapytanie ofertowe

Staszów dnia 15.07.2010r.

I.  ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej

Ewa Ptak  ul. Towarowa 40,  28-200 Staszów    NIP: 866-000-25-64

tel. 15  864-24-87,  864-47-15     fax. 15  864-32-22,  864-24-87

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Maszyn szwalniczych”

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku  Nr 1 do zapytania

ofertowego.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Zamówienie powyżej 14 tysięcy euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą

konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.subor.pl

z zakładce Przetargi w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia

podwykonawcom.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.              Dostawa nastąpi w okresie 36-37 tydzień 2010 r na wezwanie zamawiającego.

 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.      Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 

2.      Do przeliczenia wartości dewizowej na złotówkową zastosowany zostanie kurs sprzedaży EUR Banku Pekao S.A. na dzień otrzymania należności przez Sprzedającego.

 

3.      Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

 

4.      Cena oferty jest ceną ryczałtową.

 

5.      Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28 lipca 2010r. do godziny 1200 w siedzibie

firmy P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak ul. Towarowa 40,

28-200 Staszów, bądź drogą pocztową na powyższy adres.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

5. Komisyjna ocena ofert rozpocznie się w dniu 29 lipca 2010r. o godz. 800 w siedzibie

firmy P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak ul. Towarowa 40,

28-200 Staszów

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie

podmioty, które złożyły oferty w ustalonym terminie.

 

2. Jeżeli firma , której oferta został wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VIII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1. Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy

o kontakt: tel/fax 015 864-32-22. 0600 038 281 ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Osoba do kontaktu Dominik Bąk

  IX . ZAŁĄCZNIKI

          1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

          2. Projekt umowy – do wglądu w siedzibie zamawiającego

Ważna informacja

Uwaga !!! W dniu 2 lipca firma PPHU SUBOR nieczynna!!!

Informujemy, iż związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 2 lipca 2014 r w miejscowości Staszów, ul. Towarowa, firma PPHU SUBOR będzie nieczynna w tym dniu.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych:
Dział ubrań roboczych, Sklep BHP: Grażyna Borycka tel.: 795438539, Krzysztof Śledź tel.:604916132.
Dział odzieży strażackiej: Dominik Bąk tel.: 600038281,Przemysław Różalski tel.:694470757,
Marcin Jankowski tel.: 602270874,Tomasz Różalski tel:604564684