English (United Kingdom)Polish (Poland)

Zapytanie ofertowe nr. 3.

Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
nr UDA-POIG.06.01.00-26-006/10-00

Zapytanie ofertowe

Staszów dnia 15.07.2010r.


I.  ZAMAWIAJĄCY

       Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej

       Ewa Ptak  ul. Towarowa 40,  28-200 Staszów NIP: 866-000-25-64

       tel. 15  864-24-87,  864-47-15     fax. 15  864-32-22,  864-24-87

Zapytanie Ofertowe - Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiêbiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z pó¼. zm.).

Tytuł projektu: Paszport do eksportu – I etap – Plan Rozwoju eksportu
 Planowany termin realizacji projektu: 20.07.2010-15.11.2010r

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawieraæ następujące elementy:
1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7) opis celów i strategii eksportowej;
8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych
do zrealizowania opracowanej strategii;
11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Złożona oferta powinna zawieraæ:
 nazwę i adres oferenta,-
 datę-sporządzenia,
 cenę całkowitą netto i brutto-
 termin ważności-oferty,
 warunki i termin płatności,-
 maksymalny czas realizacji-opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
 podpis wykonawcy wraz z pieczątką-imienną i firmową,
 kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorstw lub-zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,
 kserokopię-referencji w przypadku ich posiadania.

Oferta powinna był ważna do: 30.08.2010

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może byæ przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (dokument PDF)
- faksem na numer: 015 864 32 22
- za pośrednictwem poczty na adres: P.P.H.U. „SUBOR” Z.P.Chr. Ewa Ptak ul. Towarowa 40; 28-200 Staszów
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.subor.pl  

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.07.2010r do godz. 15.00
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa Maksymalna ilość punktów
1 Cena
2 Doświadczenie
3 Termin realizacji
4 Termin płatności

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu: 6.1 Paszport do eksportu w ramach POIG Działania 6.1 „Paszport do eksportu” II etap – Plan Rozwoju eksportu.

Ważna informacja

Uwaga !!! W dniu 2 lipca firma PPHU SUBOR nieczynna!!!

Informujemy, iż związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 2 lipca 2014 r w miejscowości Staszów, ul. Towarowa, firma PPHU SUBOR będzie nieczynna w tym dniu.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych:
Dział ubrań roboczych, Sklep BHP: Grażyna Borycka tel.: 795438539, Krzysztof Śledź tel.:604916132.
Dział odzieży strażackiej: Dominik Bąk tel.: 600038281,Przemysław Różalski tel.:694470757,
Marcin Jankowski tel.: 602270874,Tomasz Różalski tel:604564684