English (United Kingdom)Polish (Poland)

Zapytanie ofertowe numer 2.

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej
Ewa Ptak ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów
tel. 15 864-24-87, 864-47-15 fax. 15 864-32-22, 864-24-87
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Kompletnego i gotowego do uruchomienia urządzenia krojczego – Cutter”
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje siê w załączniku  Nr 1 do zapytania ofertowego.
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamówienie powyżej 14 tysięcy euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą
konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zapytanie zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.subor.pl/
z zakładce Zapytania Ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa nastąpi w okresie 29-33 tydzień 2010 r na wezwanie zamawiającego.
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
2.Do przeliczenia wartości dewizowej na złotówkową zastosowany zostanie kurs sprzedaży EUR Banku Pekao S.A. na dzień otrzymania należności przez Sprzedającego.
3.Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
4.Cena oferty jest ceną ryczałtową.
5.Ceny należy wyrazić w jednostkach pienię¿nych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 03 marca 2010r. do godziny 10.00 w siedzibie
firmy P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak ul. Towarowa 40,
28-200 Staszów, bądź drogą pocztową na powyższy adres.
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajcy może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Komisyjna ocena ofert rozpocznie się w dniu 04 marca 2010r. o godz. 08.00 w siedzibie
firmy P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak ul. Towarowa 40,
28-200 Staszów

 
VII. INFORMACJE DOTYCZ¡CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie
podmioty, które złożyły oferty w ustalonym terminie.
2. Jeżeli firma , której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 
VIII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy
o kontakt: tel/fax 015 864-32-22. 0600 038 281 ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Osoba do kontaktu Dominik Bąk
 
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Projekt oferty
3. Projekt umowy – do wglądu w siedzibie Zamawiającego
 
Dokumenty:

Ważna informacja

Uwaga !!! W dniu 2 lipca firma PPHU SUBOR nieczynna!!!

Informujemy, iż związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 2 lipca 2014 r w miejscowości Staszów, ul. Towarowa, firma PPHU SUBOR będzie nieczynna w tym dniu.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych:
Dział ubrań roboczych, Sklep BHP: Grażyna Borycka tel.: 795438539, Krzysztof Śledź tel.:604916132.
Dział odzieży strażackiej: Dominik Bąk tel.: 600038281,Przemysław Różalski tel.:694470757,
Marcin Jankowski tel.: 602270874,Tomasz Różalski tel:604564684