English (United Kingdom)Polish (Poland)

Offer for PSP [National Fire Service] and OSP [Voluntary Fire Service]

Hereby we present our offer.
We manufacture: special clothes for firemen, official and gala uniforms, barrack cloths and kdsz, oilskins (jackets), official jackets 3/4, official and service shirts. We also provide, among others:  gala hats, fireman shirts, balaclavas, fireman shoes and other.

We offer a wide range of assortment of protective and working clothes, shoes, protective equipment and many other products.

image

Ochrona.

In our offer you can find the largest number of vests as well as uniforms, fleece jackets, shirts, belts, shoes, hats and accessories

 

Zapraszamy do sklepu

Municipal police

We provide best quality products at affordable price (uniforms, fleece jackets, shirts, belts, shoes, hats and accessories).

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych

 
Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
 
1. Administratorem danych jest P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak, ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów, NIP 8660002564, REGON 830168493, który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu subor.pl. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub nr telefonu +48 15 864 24 87 wew. 21 wew. 22 .
3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
4. Administrator uzyskuje Dane osobowe bezpośrednio od Klientów poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Klienta na stronie www. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Klientów, np. w zakresie adresu zamieszkania lub numeru NIP, Administrator otrzymuje od Klientów w związku z realizacją transakcji sprzedaży. Dane osobowe Klientów uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z konsultantami. 
 
CEL PRZETWARZANIA:
 
5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu zapewnienia funkcjonalności Sklepu Internetowego, zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Klientom zarejestrowania się w Sklepie Internetowym i kontaktu z konsultantami.
6. Administrator będzie wykorzystywał dane osobowe Klientów także dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Klienta płatności, dostawę towarów do wskazanego miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, jak również umożliwienia Klientowi realizacji uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi, jak również z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 
 
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:
 
7. Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów:
•    imię i nazwisko
•    nazwa firmy (jeżeli osoba fizyczna ją prowadzi)
•    adres zamieszkania
•    adresy dostaw
•    numer NIP (dla firm)
•    adres e-mail
•    numer telefonu
•    historia transakcji 
•    bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności
•    podpis Klienta
•    informacje o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (jeżeli Klient wyrazi zgodę na pliki cookies)
•    numer IP
•    informacje o urządzeniu, z którego Klient korzysta odwiedzając stronę www Administratora (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
•    historia komunikacji z Administratorem
•    reklamacje
•    opinie
•    dodatkowe informacje o Kliencie, zawarte w korespondencji e-mail lub przedstawione w rozmowie telefonicznej
•    zgody.
 
 
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:
 
8. Okres przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe Klienta jest zależny od celu przetwarzania:
•    rejestracja w Sklepie Internetowym  – przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany – do czasu wypisania się z serwisu;
po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;
•    realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;
•    usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;
•    udzielanie odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych użytkowników serwisu – przez czas, o którym mowa w pierwszym przypadku powyżej; dla Klientów, którzy nie dokonali Rejestracji- przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
•    pozyskane dane o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (za pośrednictwem plików cookies)  – przez cały okres kiedy bycia Klientem Administratora, a następnie przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy  Klient zaprzestał korzystania ze świadczonych przez Administratora usług oraz nie dokonywał zakupów w Sklepie Internetowym.
 
 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:
 
9. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które Klient zamówił. Dane osobowe Klientów Administrator może przekazać następującym zaufanym  partnerom: 
•    firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru 
•    podmiotom odpowiedzialnym za naprawę zakupionego towaru, w przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
•    firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;
 
Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Klientów Administrator, tam gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji.
 
Dane osobowe Klientów w określonych przypadkach mogą być przetwarzane przez P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak z siedzibą w Staszowie nie jako administratora, lecz jako procesora, działającego na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że pracownicy P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych, np. w celu realizacji roszczeń z tytułu gwarancji producenta – dany producent towaru, co do którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.
Administrator nie sprzedaje danych osobowych Klientów ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim.
 
SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:
 
10. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 
 
Przy przetwarzaniu danych Administrator kieruje się następującymi regułami: 
•    Reguła adekwatności
Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; 
•    Reguła transparentności
Klient ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Jego danymi. 
•    Reguła prawidłowości
Administrator czyni starania, aby dane osobowe Klientów w systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Klient stwierdzi, że Jego dane osobowe nie zostały przez Administratora zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z Administratorem
•    Reguła integralności i poufności
Administrator stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych oraz zabezpieczające dane przed ich utratą.
•    Reguła rozliczalności
Administrator dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania na danych osobowych. 
 
 
RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD:
 
11. Administrator zbiera od Użytkowników oraz Klientów następujące zgody:
•    do przetwarzania danych osobowych Klienta w Sklepie Internetowym i dokonania zakupu produktów. 
Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub listownie na P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak, ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów z dopiskiem „Dane osobowe”.  
Administrator informuje, że podejmie starania, aby te działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc. 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE:
 
12. Prawo ochrony danych osobowych daje osobom, których dane są przez Administratora przetwarzane, szereg praw, z których osoby te mogą skorzystać w dowolnej chwili. Korzystanie z nich będzie nieodpłatne, chyba że Klient będzie tych praw nadużywał.
 
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:
•    Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
Klient może poprosić, aby Administrator wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie o nim posiada.
•    Prawo do poprawiania danych
w przypadku powzięcia przez Klienta informacji, że przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe, Klient ma prawo poprosić o ich poprawienie, a Administrator będzie zobowiązany to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych.
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez Administratora do reguły adekwatności, Klient uzna, że Administrator przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył ten zakres przetwarzania. 
•    Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Klienta do żądania, aby Administrator usunął z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Klienta. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku Administrator usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Klienta, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób.
•    Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Klient może poprosić Administratora, aby wyeksportował dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
 
Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub pisząc na adres P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak, ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów z dopiskiem „Dane osobowe”. 
Na te dane Klient może pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotka będzie budziła obawy w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych. 
Jeżeli Klient uzna, że Administrator w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania Jego danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia Klient powinien podać pełny opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające Jego prawa lub wolności. 
Klient ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych, gdy nie chce, aby Administrator przetwarzał  Jego dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takiej sytuacji Administrator nadal będzie przetwarzał Jego dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłoszony został sprzeciw. 
Prawo do sprzeciwu można zgłosić na adres e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub pisząc na adres P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak, ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów z dopiskiem „Dane osobowe”.
 
 
 
Polityka Cookies
 
 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak, ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne” (session cookies) oraz
 • „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 
 
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 
 
USUWANIE I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
 
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze strony www.subor.pl.
W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym urządzeniu, z którego odwiedzono stronę w domenie subor.pl:
 
   Internet Explorer    Chrome    Safari     Firefox   Edge   Opera
 
Urządzenia mobilne:
 
    Android     Safari     Windows Phone     Blackberry
 
 
 • Polecane
 • Przetargi
 • Nowości produktowe
 • 0
 • 1
prev
next

Ubranie specjalne strażaka AXON - test

News image

  Video - Ubranie specjalne strażaka AXON - tes...

Thursday, 6 June 2013

Tkanina KERMEL®

KERMEL® jest wiodącym europejskim producentem włókien aramidowych przeznaczonych do produkcji ubrań chroniących przed promieniowaniem cieplnym, płomieniami oraz innymi czynnikami niebezpiecznymi, na kt&...

Tuesday, 27 March 2012

More in: Polecane
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
prev
next

Zapytanie ofertowe nr 6

Umowa z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, nr UDA-POIG.06.01.00-26-006/11-00                                                              Zapytanie ofertowe Staszów dnia 04.12.2011r.   I.  ZAMAWIAJĄCY        Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej        Ewa Ptak  ul. Towarowa 40,  28-200 Staszów    NIP: 866-000-25-64        tel...

Sunday, 4 December 2011

Zapytanie ofertowe nr 5

Umowa z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, nr UDA-POIG.06.01.00-26-006/11-00                                                              Zapytanie ofertowe Staszów dnia 04.12.2011r.   I.  ZAMAWIAJĄCY        Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej        Ewa Ptak  ul. Towarowa 40,  28-200 Staszów    NIP: 866-000-25-64        tel...

Sunday, 4 December 2011

Zapytanie ofertowe nr. 4.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 201...

Thursday, 15 July 2010

Zapytanie ofertowe nr. 3.

Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, nr UDA-POIG.06.01.00-26-006/10-00 Zapytanie ofertowe Staszów dnia 15....

Thursday, 15 July 2010

Rozstrzygnięcie przetargu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju    Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Osi 1 &...

Thursday, 11 March 2010

Rozstrzygnięcie przetargu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz   Rozwoju  Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego                         Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 201...

Wednesday, 10 March 2010

More in: Zapytania ofertowe
next
prev
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Nowe ubranie specjalne !!!

News image

NOWOŚĆ !!Już w sprzedaży ubranie specjalne naszej produkcji!! ( wg nowego wzoru kurtka spodnie( ubranie specjalne TYTAN)  i kurtka lekka PRO...

Thursday, 23 August 2018

Nowe Ubranie specjalne SHARK!!!

News image

Ubranie specjalne o symbolu SHARK jest najnowszym produktem naszej firmy. Ubranie to zostało zaprojektowane zgodnie z EN 469 oraz Zarządzeniem KG ...

Monday, 12 June 2017

Ubranie robocze Multiochronne SU-001

News image

Nowy produkt w naszej ofercie! Ubranie multiochronne SU-001 .Odporne na chemikalia, trudnopalne,antyelektrostatyczne. Wykonane z tkaniny: 87 % bawełna,12% nylon,1% antystatyk.Gramatura 260gr/m2   Ubranie zna...

Thursday, 26 January 2017

Nowe rękawice specjalne dla strażaków !!!

News image

Informujemy o wprowadzeniu do naszej oferty nowego modelu rękawic specjalnych dla strażaków. Rękawice model Top Rescue art. 61207 i model Top Res...

Friday, 24 June 2016

News

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
prev
next

Buty specjalne skórzane art.828 już w sprzedaży !!!

Już w sprzedaży nowe buty specjalne art. 828 firmy Protektor !!! Trzewiki specjalne art.828 zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika.Obuwie typu 2, zgodnie z normą PN-EN 15090:2012, jes...

Tuesday, 29 January 2019

NOWE UBRANIE SPECJALNE !!!

NOWOŚĆ !!! Już w sprzedaży ubranie specjalne naszej produkcji!! ( wg nowego wzoru kurtka spodnie( ubranie specjalne TYTAN)  i kurtka lekka PROTON) . Spełnia wymagania : - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm...

Thursday, 23 August 2018

Nowość!! Ubranie specjalne strażaka SHARK

Ubranie specjalne o symbolu SHARK jest najnowszym produktem naszej firmy. Ubranie to zostało zaprojektowane zgodnie z EN 469 oraz Zarządzeniem KG PSP przy równoczesnym zastosowaniu najnowszych i najlepszych rozwiązań z cał...

Tuesday, 25 April 2017

Ubranie robocze Multiochronne SU-001

Nowy produkt w naszej ofercie! Ubranie multiochronne SU-001 .Odporne na chemikalia, trudnopalne,antyelektrostatyczne. Wykonane z tkaniny: 87 % bawełna,12% nylon,1% antystatyk.Gramatura 260gr/m2   Ubranie znajduje zastosowanie w wielu sektorach przemysłu,między innymi w : hutniczym, che...

Thursday, 26 January 2017

Nowe rękawice specjalne strażackie !!!

Informujemy o wprowadzeniu do naszej oferty nowego modelu rękawic specjalnych dla strażaków. Rękawice model Top Rescue art. 61207 i model Top Rescue short art. 61207 posiadają certyfikat oceny typu WE ora...

Friday, 24 June 2016

Nowe wzory odzieży dla OSP

NOWE WZORY ODZIEŻY OSP!!!! Miło nam poinformować o wprowadzeniu do naszej oferty nowych produktów  :kurtki sotshell, bluzy polarowej ,koszulek organizacyjnych dla OSP.. Więcej informacji na naszej stronie w dziale PSP i OSP...

Tuesday, 2 February 2016

"Gazela Biznesu 2014" dla PPHU SUBOR"

Miło nam poinformować o tytule Gazeli Biznesu 2014 dla PPHU SUBOR Staszów. Jesteśmy w gronie najbardziej dynamicznie rozwijajacych się firm w Polsce - segment małych i średnich firm. Jest to szósta "Ga...

Friday, 30 January 2015

Kurtka softshell

Miło nam poinformować o wprowadzeniu nowego produktu do naszej oferty:Kurtki softshell. Kurtka wykonana z wysokiej jakości Softshellu polskiej produkcji - kurtka posiadająca membranę o parametrach 10000mm/H2O.Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej w o...

Tuesday, 13 January 2015

Nowe ubranie specjalne

P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak informuje, iż od dnia 10.04.2014r. wprowadza do produkcji nowe ubranie specjalne o poziomie ochrony 2 ,wykonane z tkaniny zasadniczej o składzie 98% włókien ara...

Friday, 18 April 2014

P.P.H.U’’SUBOR’’ Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak partner handlowy MSA

Miło nam poinformować , iż od grudnia 2013 roku jesteśmy partnerem handlowym firmy MSA Safety. Posiadamy w sprzedaży pełną gamę produktów MSA przeznaczonych dla straży pożarnych, służb ratownic...

Thursday, 2 January 2014

Zakończenie etapu II realizacji projektu "Paszport dla eksportu"

P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak zrealizowała projekt pn. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 &nd...

Wednesday, 2 October 2013

Rękawice strażackie RGS-355

Już w ofercie!!! Nowe rękawice specjalne strażackie typ RGS-355.Więcej informacji w dziale- rękawice ochronne dla str...

Tuesday, 13 August 2013

More in: News
next
prev

P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak carries out the project
  PPHU Subor Zakład Pracy Chronionej Ewa PtakImplementation of plan of export development in the PPHU Subor Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak Company]
co-financed by the
European Union from the European Fund for Regional Development – in the frameworks of the Operating Plan Innovative Economy 2007 -2013
Operations 6.1 Passport for the export
European funds – for development of the innovative economy

Ważna informacja

Uwaga !!! W dniu 2 lipca firma PPHU SUBOR nieczynna!!!

Informujemy, iż związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 2 lipca 2014 r w miejscowości Staszów, ul. Towarowa, firma PPHU SUBOR będzie nieczynna w tym dniu.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych:
Dział ubrań roboczych, Sklep BHP: Grażyna Borycka tel.: 795438539, Krzysztof Śledź tel.:604916132.
Dział odzieży strażackiej: Dominik Bąk tel.: 600038281,Przemysław Różalski tel.:694470757,
Marcin Jankowski tel.: 602270874,Tomasz Różalski tel:604564684